ul. Olszewskiego 7, Wrocław

Właściwość komornika

Właściwość miejscowa

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Siedziba kancelarii znajduje się w rewirze komorniczym, zwanym dalej „rewirem”, w którym komornik został powołany.

Rewir komorniczy

  • to obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik, np. Wrocław-Śródmieście,
  • może w nim działać więcej niż jeden komornik,
  • Minister Sprawiedliwości może przenieść komornika, na jego wniosek, na stanowisko komornika do innego rewiru, jeżeli przemawiają za tym potrzeby prawidłowego i sprawnego prowadzenia czynności, do których został powołany lub uzasadniony interes komornika,
  • w przypadku zniesienia sądu rejonowego komornicy dotychczas działający przy tym sądzie stają się z mocy prawa komornikami przy sądzie, który swoją właściwością objął obszar właściwości zniesionego sądu.