ul. Olszewskiego 7, Wrocław

O Kancelarii

Kim jest komornik sądowy?

Komornik sądowy jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania komornik wykonuje osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu, zwanemu dalej „asesorem”. Zlecenie wykonywania tych czynności jest dopuszczalne jedynie w celu przygotowania do wykonywania zawodu komornika.

Czym zajmuje się komornik sądowy? Przedmiot działalności.

Podstawowym przedmiotem działalności komornika sądowego jest prowadzenie egzekucji sądowej, której celem jest wyegzekwowanie od dłużnika należności zasądzonych przez sąd na rzecz wierzyciela występującego w przedmiotowej sprawie. W celu doprowadzenia do wykonania obowiązku przez dłużnika, komornik stosuje przewidziane w przepisach prawa środki przymusu, polegające na przymusowym zajęciu składników majątku.

Zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, komornicy powołani są do wykonywania:

 • orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);
 • innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
 • postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
 • zadań określonych w innych ustawach.

Organ egzekucyjny, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

 • 1 na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;
 • 2 na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
 • sporządza protokół stanu faktycznego;
 • na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Narzędzia:

Kancelaria ma dostęp do wszystkich niezbędnych systemów elektronicznych usprawniających proces egzekucyjny w tym m.in. :

 •  e-Sąd EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze
 •  CEPIK – System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców
 •  OGNIVO – system służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników
 •  PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 •  Elektroniczne Księgi Wieczyste – system służący do ustalenia i zajęć nieruchomości dłużników
 •  ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 •  REGON/CEIDG– umożliwiających bezpośredni dostęp do  danych znajdujących się w rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 •  MPE/komornik online – aplikacje umożliwiające elektroniczny dostęp do akt sprawy.
 •  CPD – uzyskiwanie informacji o dłużniku ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.